Центар за информатику и биостатистику у здравству учествује у систему статистичких истраживања од интереса за целу земљу у области здравства и одговоран је за спровођење програма статистичких истраживања на територији Шумадијског округа. Ове задатке остварује:

 • праћењем података о виталним догађајима у становништву;
 • имплементацијом Интегрисаног здравственог информационог систeма Србије;
 • имплементацијом Сервиса јавног здравља, као дела интегрисаног здравственог информационог систeма Србије;
 • пружањем стручно-методолошке помоћи здравственим установама;
 • едукацијом запослених у здравственим установама о начину вођења медицинске документације;
 • креирањем здравствено-статистичких извештаја;
 • ажурирањем база података o ресурсима у здравственим установама: опрема, кадрови, простор;
 • формирањем и одржавањем индивидуалних база података (рођења, побачаја, умрлих), статистичком обрадом и достављањем извештаја надлежним институцијама у прописаним роковима.

У центру за информатику и биостатистику у здравству постоји Одељење за информатику које учествује у:

 • планирању и развоју информационог система Института;
 • стара се о припреми, обради и евиденцији података за услуге које Институт врши за потребе Института за јавно здравље Србије, надлежних министарстава, потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и потреба тржишта;
 • организује архивирање електронских података, заштиту истих и контролу неовлашћеног коришћења;
 • пружа техничку подршку, одржава и управљање ИТ опремом, рачунарском мрежом и интернет технологијама у Институту.

Резултати рада Центра за информатику и биостатистику у здравству представљају основ за планирање и менаџмент у здравству, процену ефикасности и квалитета система здравствене заштите кроз анализу параметара здравственог стања становништва, идентификацију здравствених ризика, праћење инциденце водећих масовних незаразних обољења и планирање адекватних програма превенције.

ИЗВЕШТАЈИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

У складу законском регулативом: ЗАКОН О СТАТИСТИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА („Сл. гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005). ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА  („Сл. гласник РС“, бр. 123/2014 и 106/2015) и „Програм статистичких истраживања у области здравства“ Институт за јавно здравље Крагујевац је центар за статистичку обраду података из области здравства на нивоу Шумадијског округа.

Подаци се прикупљају кроз мрежу здравствених установа Шумадијског окрука (7 домова здравља, 3 стационарне здравствене установе, 2 апотекарске установе, Завод за стоматологију, Завод за ургентну медицину и Завод за здравствену заштиту радника Застава) и анализирају у Центрима за информатику и биостатистику у здравству. Подаци су доступни свим релевантним субјектима сходно законској регулативи.

Центар за информатику и биостатистику у здравству, прикупља додатне податке по захтеву Института за јавно здравље Србије и Министарства здравља и обрађује их за потребе даље анализе и одлучивања.

 • ЗБИРНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

 

1. Примарна заштита

 1. Извештај службе опште медицине и специјалистичких служби
 2. Извештај службе медицине рада
 3. Извештај службе за здравствену заштиту предшколске деце
 4. Извештај службе за здравствену заштиту школске деце и омладине
 5. Извештај о систематским и контролним прегледима
 6. Извештај службе за здравствену заштиту жена
 7. Извештај службе за борбу против туберкулозе
 8. Извештај службе за кожно-венеричне болести
 9. Извештај службе за заштиту и лечење уста и зуба
 10. Извештај службе за рехабилитацију
 11. Извештај службе за трансфузију крви
 12. Извештај службе о здравственом просвећивању
 13. Извештај о лабораторијама
 14. Извештај о раду поливалентне патронаже
 15. Извештај службе о стоматолошкој заштити предшколске и школске деце
 16. Извештај службе хитне медицинске помоћи

2. Извештаји на основу закона о евиденцијама у области здравствене заштите Републике Србије

 1. Извештај о броју и врсти извршених операција по одељењима
 2. Специјалистичка служба Дома здравља
 3. Извештај о лицима леченим у интензивној нези
 4. Извештај о кућној нези и лечењу
 5. Извештај о деци ометеној у психофизичком развоју
 6. Извештај о радницима оболелим од професионалних болести
 7. Извештај о стању регистрованих болесника оболелих од болести већег социо-медицинског знацаја

3. Остали извештаји

 1. Извештај о повредама на раду
 2. Извештај о организационој структури и кадровима
 3. Извештај о раду болничко-стационарних установа (кадар и постеље)

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

 1. Извештај о хоспитализацији (извештаји о леченим, повређеним, рехабилитованим)
 2. Пријава рођења
 3. Пријава прекида трудноће
 4. Потврда о смрти

Упутства за попуњавање извештаја:

 1. Извештај о хоспитализацији
 2. Пријава рођења
 3. Потврда о смрти

Сервис јавног здравља представља систем за електронску размену података и објављивање номенклатура, класификација, шифарника и стандарда који се користе у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система Републике Србије. Помоћу Сервиса јавног здравља Центар анализира податаке о организационој структури, кадровима и  опреми у здравственим установама са територије Шумадијског округа у циљу унапређења система праћења података о ресурсима здравственог система. Здравствене установе достављају податке на следећим обрасцима:

 1. Збирни извештај о запосленим у здравственој установи
 2. Збирни извештај о медицинској опреми од националног интереса у здравственој установи
 3. Корисничко упутство за СЈЗ
 4. Регистар кадрова – СЈЗ

МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА БОЛЕСТИ – МКБ

 1. Десета ревизија међународне класификације болести – Књига 1 – Табеларна листа
 2. Десета ревизија међународне класификације болести – Књига 2 – Приручник за употребу

За информације Вам је доступан број телефона : 034/504-533
Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.
Особа за контакт: начелник центра Др сци.мед Наташа Михаиловић