Мерење концентрација загадјујућих материја у ваздуху комуналне средине и процена утицаја на здравље становништва:

  • УТМ
  • Тешки метали (олово, кадмијум и цинк)
  • азотдиоксид (NO2)
  • чађ
  • сумпордиоксид (SO2)
  • суспендоване честице PM10