Систем менаџмента квалитетом

Захтев за високо професионалним односом у организовању свих активности Института за јавно здравље Крагујевац упутио је на увођење система менаџмента квалитетом (Quality Management System – QMS) у складу са захевима стандарда SRPS ISO 9001.

У фебруару 2005. године Институт за јавно здравље Крагујевац је први пут испунио све захтеве стандарда SRPS ISO 9001 који се односи на цео Институт за делатност превентивне здравствене заштите (хигијенско-епидемиолошка, микробиолошка и социјално-медицинска здравствена делатност). То је потврђено добијањем сертификата од стране оцењивачке куће JUQS, која има међународну акредитацију и члан је међународног удружења IQNet.

Оцењивачи ЈУQС сваке године спроводе редовни надзор над применом стандарда SRPS ISO 9001.

Акредитација

У августу 2006. године Институт за јавно здравље Крагујевац је први пут испунио све захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 који се односи на Центар за хигијену и хуману екологију.

Након провере од стране државног овлашћеног тела, Акредитационо тело Србије донело је решење којим се Институту за јавно здравље Крагујевац потврђује компетентност за узорковање и испитивање намирница, вода, отпадних вода, предмета опште употребе и ваздуха у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

Акредитационо тело Србије спроводи поступак акредитације у складу са општим захтевима из националних, европских и међународних стандарда, примењујући правила и процедуре које је установило, у складу са захтевима и препорукама EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) i ILAC (International Laboratory Accreditation cooperation).

У периоду између два реоакредитације оцењивачи Акредитационог тело Србије сваке године спроводе редовни надзор над применом стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

Важећи обим акредитације и сертификат о акредитацији су:

Добијањем решења о акредитацији, испитивања која се ураде у Институту признају се и код Министарства здравља, Министарства пољопривреде и водопривреде, као и Управе за ветерину.

Користи од акредитације имају:

  • грађани Крагујевца и Шумадијског округа, којима Институт за јавно здравље Крагујевац нуди сигурност и поузданост у резултате испитивања, што је у циљу бољег и целовитијег праћења здравственог стања становништва, а ради очувања и поправљања већ постојећег здравља;
  • произвођачи животних намирница који стављају у промет производе на нашем тржишту, могу по свом захтеву, или према налогу инспекцијских органа, да сва испитивања изврше на једном месту, што ће за њих значити обједињени извештај, уштеду у времену и новцу.
  • Институт за јавно здравље Крагујевац је једина здравствена установа у Шумадијском округу која задовољава захтеве стандарда SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025 и на овај начин се укључује у европске интеграционе токове.