Тим здравствених сарадника, кога чине специјалисти санитарне хемије, специјалиста токсиколошке хемије, магистар хемијских наука, дипломирани хемичари, инжењер технолог и хемијски техничари, раде на утврдјивању:

  • степена загадјења ваздуха, свакодневним одредјивањем штетних гасова, токсичних неорганских и органских материја, као и садржаја тешких метала, у оквиру мерења амбијенталног ваздуха и емисионих мерења котловских постројења;
  • квалитета и хигијенске исправности воде за пиће испитивањем вода из бунара, водоводних система, флашираних и минералних вода, одредјивањем физичко-хемијских параметара, неорганских неметалних састојака, метала и органских једињења;
  • квалитета и хигијенске исправности базена за купање;
  • квалитета и категоризације површинских и отпадних вода и ефикасности уредјаја за пречишћавање отпадних вода;
  • квалитета земљишта, као и степена загадјености земљишта металима и органским једињењима;
  • квалитета и безбедности намирница из производње, промета и увоза, као и контролу колективне исхране у обдаништима, домовима, школама и болницама;
  • енергетске вредности животних намирница;
  • квалитета и исправности предмета опште употребе.
  • квалитета и безбедности дијететских препарата из производње, промета и увоза, као и у сврху уписа у базу дијететских препарата коју води Министарство здравља РС.

Квалитативна и квантитативна одредјивања, врше се употребом како класичним физичко-хемијским методама, тако и применом модерних инструменталних техника, преточених у опрему за припрему узорка (микроталасна пећ, вакуум манифолт) и за његово испитивање.

У процесу физичко-хемијских испитивања лабораторија користи: УВ/ВИС спектрофотометар, инфрацрвени спектрофотометар на принципу Фуријеве трансформације, апарат за одредјивање органског и неорганског угљеника, апарат за одредјивање азота, атомски апсорпциони спектрофотометар, оптички емисиони спектрометар на принципу индуковане купловане плазме, гасни хроматограф са ЕЦД и ФИД детекторима, гасни хроматограф са масено-селективним детектором, течни хроматограф са ДАД детектором, јонски хроматограф, мобилни гасни анализатор, мобилни изокинетички систем за узорковање прашине.

Предности ове опреме у односу на класичне хемијске волуметријске анализе су сагледане у већој: прецизности, тачности, осетљивости мерења, могућности мерења ниских концентрација аналита, брзини издавања резултата, уштеди хемикалија, уштеди радног времена.

Учешћем у међулабораторијским поређењима, употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбедјује поверење у квалитет резултата испитивања.

Лабораторија одељења санитарне хемије је акредитовала око 200 метода физичко-хемијског испитивања у складу за SRPS ISO/IEC 17025:2006.

За информације Вам је доступан број телефона: 034/504-515 или 034/504-525.

Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.

Особа за контакт: мр Весна Матовић, дипломирани хемичар, шеф