У Одељењу за економско – финансијске послове обављају се послови и задаци који доприносе остваривању основне делатности Института:

  • набавка свих потребних материјала (медицинских и немедицинских), основних средстава,
  • наплата потраживања од корисника услуга,
  • обрачун и фактурисање услуга,
  • обрачун и исплата зарада радницима,
  • благајнички послови,
  • ажурна и благовремена књижења на бази веродостојне документације,
  • послови пријема, складиштења и издавања материјалних добара.

За информације Вам је доступан следећи број телефон: 034/504-536.

Особа за контакт: начелник Весна Митровић