Центар за промоцију здравља представља мултидисциплинарну организациону целину која оспособљава људе да контролишу и унапређују здравље, учествујући у спровођењу програма промоције здравља и здравог начина живота (комбинујући здравствену едукацију, мере здравствене заштите и организације здравственог система која се предузима у сврху унапређења здравља популације, уз њихово активно учешће). Промовише здравље путем програма који укључују целу популацију у контексту свакодневног живљења, а не само стављање фокуса на спречавање ризика од специфичних болести. Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва.

Центар за промоцију здравља у оквиру своје делатности:

 • Прати, процењује и анализира здравствено стање и здравствену културу становништва – знање, ставове и понашање у вези са здрављем.
 • Континуирано усклађује и професионално повезује рад здравствених установа у округу, развија партнерске односе са телима локалне самоуправе и свим другим институцијама (државне, приватне, невладине…) у друштвеној заједници у циљу очувања и унапређења јавног здравља.
 • Развија, спроводи, координира и евалуира примењена истраживања у области јавног здравља на нивоу округа.
 • Процењује присутне ризичне облике понашања у популацији и друге факторе чији су ризици по здравље широко препознати.
 • Планира и пружа стручно-методолошку помоћ за израду планова и програма са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становнштва.
 • Развија, спроводи, координира, прати и евалуира здравствено-васпитне програме у заједници уз примену савремених здравствено-васпитних средстава и метода.
 • Пружа стручну помоћ појединцима са ризичним облицима понашања у оквиру саветовалишног рада.
  Континуирано обележава датуме из календара здравља.
 • Планира, развија, спроводи, координира, прати и евалуира кампање поводом обележавања датума из календара здравља, као икампање у везане за актуелне ……….
 • Даје стручно мишљење и идејно решење за садржај и облик здравствено-васпитних средстава.
 • Израђује здравствено-едукативна средства (летак, брошура, приручник, плакат, интерактивна средства…).
 • Планира и развија адекватне здравствено-васпитне методе (предавања, демонстрације, креативне радионице, групне дискусије…)
 • Континуирано сарађује са медијима у свим аспектима делатности Центра.
 • Континуирано информише становништво и ради на образовању и обуци становништва за бригу о сопственом здрављу.

У оквиру Центра за промоцију здравља функционише Саветовалиште за ХИВ и полно преносиве болести као и саветодавни рад у циљу престанка пушења.

За информације Вам је доступан број телефона : 034/504-541
Можете нам се обратити сваког радног дана од 07:00 до 14:00 сати.
Особа за контакт: начелник центра Доц. др Ивана Симић Вукомановић