За информације Вам је доступан следећи број телефон: 034/504-528.

Особа за контакт: Силвија Јанићијевић, дипл.ек.здр.мед