Центар за анализу, планирање и организацију здравстевне заштите прати здравствено стање становништва Шумадијског округа и његових 7 општина, прати и проучава здравствене ризике у заједници и здравље осетљивих категорија становништва. Стратешки је усмерен на организацију здравствене заштите, са посебним нагласком на планирање, праћење и евалуацију постигнутих резултата.

Центар прати и анализира организацију, рад и коришћење услуга у здравственим установама са територије Шумадијског округа:

 • Дом здравља Баточина;
 • Дом здравља Кнић;
 • Дом здравља Крагујевац;
 • Дом здравља Лапово;
 • Дом здравља Рача;
 • Дом здравља Топола;
 • Апотека Аранђеловац;
 • Апотека Крагујевац;
 • Здравствени центар Аранђеловац;
 • Завод за стоматологију Крагујевац;
 • Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац;
 • Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац;
 • Специјална болница за рехабилитацију “Буковичка Бања” Аранђеловац;
 • Клинички центар Крагујевац.

Центар евалуира рад и оптерећеност здравствених радника, даје мишљење о оправданости пријема нових радника, даје мишљење о оправданости упућивања здравствених радника и здравствених сарадника на специјализације и уже специјализације за установе са своје територије.

Центар пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама у изради планова рада, даје мишљење о усклађености планова рада здравствених установа са документима РЗЗО и даје мишљење о извршењу планова рада здравствених установа.

Прати и проучава здравствено стање становништва Шумадијског округа, а по потреби и на територији статистичког региона „Шумадија и западна Србија“.

Пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама са подручја Шумадијског округа у поступку извештавања о показатељима квалитета рада, листама чекања, обуци запослених и задовољству пацијената.

Запослени у Центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите организују и учествују у спровођењу редовне спољне провере квалитета стручног рада у здравственим установама и приватној пракси на територији Шумадијског округа.

 1. Анализа показатеља квалитета у здравственим установама Шумадијског округа за 2020. годину
 2. Анализа показатеља квалитета у здравственим установама Шумадијског округа за 2019. годину
 3. Анализа показатеља квалитета у здравственим установама Шумадијског округа за 2018. годину
 4. Анализа здравственог стања у Шумадијском управном округу за 2020. годину

За информације Вам је доступан број телефона: 034/504-532

Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.

Особа за контакт: начелник центра Проф. др Снежана Радовановић