Узорковање и анализа воде за пиће (физичко-хемијска и микробиолошка):

  • из градске мреже
  • из локалних водовода
  • из копаних и бушених бунара
  • из извора
  • из цистерни и каптажа
  • флаширане минералне / стоне воде

Узорковање и анализа површинске воде и седимента (физичко-хемијска и микробиолошка):

– из језера и бара

– из речних токова и потока

Узорковање и анализа подземне воде из пиезометара (физичко-хемијска и микробиолошка).

Узорковање и анализа отпадних вода, комуналних и индустријских  (физичко-хемијска и микробиолошка).

Израда елабората о ефиксаности уређаја за пречишћавање отпадних вода.