Ваздух је један од најважнијих сегмената животне средине који је експанзијом индустрије постао загађен састојцима који су штетни у првом реду за човека а затим и за његову околину. Извори аерозагађења су бројни и у зависности од врсте загађивача у ваздуху се могу наћи материје које у великој мери утичу на здравље људи, посебно најосетљивијих делова популације (труднице, деца, старе и болесне особе). Из тих разлога контролу ваздуха Институт за јавно здравље Крагујевац спроводи од 1975. године пре свега на подручју општине Крагујевац, а врло често и на подручју шумадијског региона. Мерење квалитета амбијенталног ваздуха врши се у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09), а према Уредби којом су утврђени услови за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Сл. гласник РС“, бр, 11/2010)

Контрола квалитета ваздуха на подручју општине Крагујевац обухвата:

 • Систематско праћење квалитета амбијенталног ваздуха преко основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационарних извора спроводи се свакодневно и обухвата: на 5 мерних места одређивање дневних концентрација сумпордиоксида, чађи и азотових оксида, на 4 мерна места одређивање количина укупних таложних материја ( у даљем тексту УТМ), у оквиру којих се на два мерна места мери присуство тешких метала (олово, кадмијум и цинк), праћење суспендованих честица ПМ10 на два мерна места.
 • Контролу квалитета ваздуха пореклом од издувних гасова моторних возила (раскрснице), мерењем на два мерна места где се мери присуство тешких метала (олово, кадмијум и цинк) и одређивањем концентрације загађујућих материја свакодневним праћењем концентрације азот-диоксида(НО2) и чађи.

Контрола квалитета ваздуха обавља се у циљу утврђивања:

 1. Утицаја извора загађивања ваздуха на својства ваздуха
 2. Степена оптерећења ваздуха појединих подручја загађујућим материјама
 3. Одступања од дозвољеног нивоа загађености ваздуха
 4. Механизама распростирања загађења
 5. Откривања физичко-хемијских и хемијских процеса који утичу на трансформацију примарних загађујућих материја
 6. Процене ефеката предузетих мера на спречавању и/или смањењу загађености ваздуха
 7. Процене утицаја на човека, природне и радом створене вредности

Мрежа мерних места за праћење загађености ваздуха поставља се на основу података о:

 1. Површини подручја
 2. Врсти извора загађивања ваздуха
 3. Процене распростирања загађујућих супстанција
 4. Густини насељености подручја под утицајем загађеног ваздуха
 5. Одлика рељефа
 6. Метеоролошких услова подручја

Табела1. Локације и параметри испитивања аерозагађења

Место узорковања

Параметри

1. Центар-Штафета (Институт за јавно здравље Крагујевац)

сумпордиоксид (SO2), азотдиоксид(NO2),  чађ, суспендоване честице PM10

2. Насеље Аеродром (О.Ш. „Мирко Јовановић“)

сумпордиоксид (SO2), азотдиоксид(NO2),  чађ, суспендоване честице ПМ10

3. Насеље Пивара (Здрав. стан. бр. 3)

сумпордиоксид (SO2), азотдиоксид(NO2),  чађ

4. Индустријска зона (предузеће „Чистоћа“)

сумпордиоксид (SO2), азотдиоксид(NO2),  чађ

5. Медицинска школа (раскрсница)

UTM-Тешки метали (олово, кадмијум и цинк), азотдиоксид(NO2),  чађ

6. Мала вага (раскрсница)

UTM-Тешки метали (олово, кадмијум и цинк), азотдиоксид(NO2),  чађ

7. Аутобуска станица

UTM-аероседимент

8. Насеље Пивара

UTM-аероседимент