Отпадне воде су мешавина воде и отпадака из станова, јавних грађевина, са јавних површина и индустрије. Отпадне воде су хигијенски значајне због садржине штетних и токсичних материја које могу загадити земљиште, воду и ваздух, а тиме и угрозити здравље људи. Разлагањем отпадака у отпадним водама настају кисеоник, угљендиоксид, амонијак, метан, водониксулфид, меркаптани и др.. Они загађују животну средину (земљиште, воду, ваздух). Епидемиолошки значај отпадних вода огледа се у повољним условима за живот и размножавање бактерија, паразита и вируса. 

У једном литру отпадних вода уобичајено има око 10-12 клица Салмонеллае тyпхи и око 500 јаја Асцариса лумбрицоидеса.

По пореклу отпадне воде могу бити:

 • Фекалне-комуналне (од људи и животиња)
 • Са јавних и других површина (површинске, атмосферске)
 • Из индустрије

Отпадне воде се најчешће разграђују комбиновано. У првој фази док има раствореног кисеоника разградња је аеробна, а након тога анаеробна. На крају се добија стабилна отпадна вода са разложеним органским материјалом.

На степен загађености отпадне воде органским материјама указује количина кисеоника потребна за њихову оксидацију. Утрошена количина кисеоника се назива биохемијска потрошња кисеоника (БПК).

За оцену степена загађености отпадних вода се користи и одређивање:

 • хемијске потрошња кисеоника(ХПК)
 • количине раствореног кисеоника
 • нитрита
 • нитрата
 • суспендованих материја
 • растворљивих материја
 • присуства специфичних једињења и елемената (Pb, As, Hg и др.)

Процес отклањања отпадних вода започиње њиховим прикупљањем, а завршава се упуштањем у коначни пријемник (земљиште, воду).

Прикупљање отпадних вода обавља се у одговарајућим сабирним судовима (WC шоља, умиваоници, каде, судопере, сливници, базени итд.) на месту настанка.

Транспорт отпадних вода обавља се канализационим системом до места где се упуштају у пријемник (земљиште, воду).

Пречишћавање отпадних вода се обавља да би се спречило загађивање земљишта, воде и ваздуха, очувао природни пријемник за друге намене (водоснабдевање, рекреација и др.) и заштитио водени свет.

У лабораторијама одељења санитарне хемије раде се и физичко – хемијска испитивања површинских и отпадних вода.

Параметри које одређујемо у процесу физичко-хемијских испитивања су:

 • електропроводљивост,
 • алкалитет,
 • укупна тврдоћа,
 • калцијум,
 • магнезијум,
 • орто-фосфати,
 • сулфати,
 • гвожђе,
 • манган,
 • кисеоник,
 • NRK,
 • температура воде,
 • боја,
 • мирис,
 • мутноћа,
 • rN – вредност,
 • утрошак KMnO4,
 • амонијак,
 • нитрити,
 • нитрати,
 • хлориди,
 • резидуални хлор,
 • VRK5,
 • цијаниди,
 • водоник сулфид,
 • суспендоване материје,
 • седиментне материје,
 • масти и уља,
 • феноли,
 • детерџенти,
 • формалдехид,
 • тешки метали.

Ради утврђивања употребљивости воде за одређене намене вршимо класификацију вода. Класификацијом вода врши се општа подела вода у класе и одређују општи показатељи и границе њихових дозвољених вредности за поједине намене.

Уредбом о класификацији вода утврђује се, према степену и загађености и намени, општа подела вода на четири класе:

 • I класа – воде које се у природном стању или после дезинфекције могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији,
 • II класа воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове на води, као и воде које се уз уобичајене методе обраде ( коагулација, филтрација и дезинфекција) могу употребити за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији,
 • III класа – воде које се могу употребити или искористити за наводњавање и у индустрији, осим прехрамбене,
 • IV класа – воде које се могу употребљавати за друге намене само после одговарајуће обраде.

Законска регулатива:

Тренутно важећа законска регулатива у области заштите вода од загађења у Републици Србији обухвата:

 • Закон о водама (Сл. гласник СРС 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018),
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гл. РС 67/2011, 48/2012 и 1/2016),
 • Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012),
 • Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл. гл. РС 33/2016)