У Одељењу за правне и опште послове обављају се послови и задаци који доприносе остваривању основне делатности Института:

  • израда правних и појединачних аката Института укључујући и друге правне послове,
  • послови јавне набавке (медицинских и немедицинских средстава, основних средстава, итд),
  • послови у вези са радом и радним односима,
  • послови заштите пацијентовог права,
  • стручно-административни послови, административно-технички и
  • дактилографски послови, послови писарнице, експедиције поште и
  • архиве, курирски послови, умножавање писаног материјала,
  • послови одбране и заштите од пожара,
  • послови техничког одржавања, послови обезбеђења и одржавања хигијене Института,
  • послови одржавања возног парка.

За информације Вам је доступан следећи број телефон: 034/504-522, 034/504-535.
Особа за контакт: Зорица Андрејевић, дипл. правник, шеф