Међународни дан младих обележава се 12. августа сваке године и има за циљ да укаже на значај улоге младих људи у друштву, као и да се млади људи подстакну на организовање активности ради подизања свести о њиховом положају. Такође, ово је јединствена прилика, да се осигура учешће младих у доношењу одлука на свим нивоима.

Појам „млади“ описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање одвија и процес укључивања појединаца у друштвену заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да развију вештине и способности у којима би могли да преузму улоге у свим областима друштвеног деловања.

Важно је препознати младе и њихову посебно важну улогу у друштву. Млади су садашњост и будућност друштва, ресурс иновација и покретачка снага развоја друштва. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се повећало активно учешће у друштву, подстакла друштвена интеграција и обезбедила укљученост младих у развој омладинске политике.

Током последње две деценије обележавања Међународног дана младих, обрађен је велики број иновативних актуелних тема, укључујући ментално здравље, међугенерацијску солидарност, безбедне просторе за младе и грађански ангажман.

Глобални извештај о старењу УН из марта 2021. године, наглашава да упркос недостатку истраживања, млади људи и даље пријављују узрасно повезане баријере у различитим сферама живота, као што су запошљавање, политичко учешће, здравље и правда. Извештај такође идентификује међугенерацијске интервенције, као једну од три кључне стратегије за борбу против дискриминације на основу старосне доби. Међугенерацијске активности такође могу довести до већег осећаја друштвене повезаности и јачања међугенерацијске солидарности.

Тема овогодишњег Међународног дана младих је симболична „Зелене вештине за младе“ са идејом укључивања младих у покретање глобалне еколошке транзиције која би направила помак ка еколошки  одрживом и климатски пријатељском свету и постизали циљеви одрживог развоја УН, као одговора на глобалну климатску кризу.